ارزیابی زمان عمر لوله پلی اتیلن در صنعت گاز

لوله پلی اتیلن PE بطور گسترده ای در سامانه های تحت فشار و ثقلی در انتقال آب و فاضلاب و سیستمهای توزیع و انتقال گاز بکار می رود.

با آنکه اکثر لوله پلی اتیلن های نصب شده عمری بیش از ۵۰ سال را بدون مشکل سپری کرده اند، شکستهای نابهنگام میدانی در حین سرویس دهی لوله پلی اتیلن رخ داده که در نتیجه فرسودگی فیزیکی یا شیمیایی  لوله پلی اتیلن بوده است.

عوامل تاثیر گذار در طول عمر لوله های پلی اتیلنی تحت فشار

عوامل متعددی بر دوام و سرویس دهی طولانی مدت لوله پلی اتیلن PE موثرند که عبارتند از : عوامل ماده ای، بار گذاری لوله پلی اتیلن  و عوامل محیطی.

برای در نظر گرفتن عملی عوامل مختلف بر زمان عمر لوله پلی اتیلن از آزمونهای استاندارد ارزیابی مقاومت ترکزایی تنشی محیطیESCR) استفاده می گردد. سپس به کمک مدلهای مختلف مانند مکانیک شکست، انتقال دوگانه یا فرایند نرخیRPM) به شرایط سرویس دهی (دما و تنش کمتر) برونیابی می شود.

نتایج ارزیابی های مختلف نشان می دهد که در میان مدلهای ارائه شده جهت پیش بینی زمان عمر لوله پلی اتیلن جدید و لوله پلی اتیلن فرسوده، مدلRPM و مدل انتقال می تواند کاربردی تر باشد.

مقایسه نتایج بدست آمده حاصل از مدل سه پارامتریRPM و مدل انتقال که با استفاده از نرم افزارMATLAB برونیابی شده، حاکی از آنست که مدل RPM از انطباق بهتری با داده های تجربی برخوردار است و روشی قابل اتکا و اعتماد پذیر برای پیش بینی زمان عمر لوله پلی اتیلن  است.

وب سایت پایپ ایران ، ارائه کننده انواع لوله کاروگیت ، لوله پلی اتیلن ، سپتیک تانک و ..


021-66483199
09128405915