telgram

پشتیبانی تلگرام

کارشناسان پایپ ایران پاسخگوی شما

استاندارد شماره ۱۴۴۲۷-۱ : پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهكشی تحت فشار – پلی اتیلن (PE) – قسمت ۱: كلیات

استاندارد شماره ۱۴۴۲۷-۲ : پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهكشی تحت فشار- پلی اتیلن(PE) – قسمت ۲: لوله ها

استاندارد شماره ۱۴۴۲۷-۳ : پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهكشی تحت فشار- پلی اتیلن(PE) – قسمت ۳: اتصالات

استاندارد شماره ۱۴۴۲۷-۴ : پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهكشی تحت فشار- پلی اتیلن(PE) – قسمت ۴: شیرآلات

استاندارد شماره ۱۴۴۲۷-۵ : پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهكشی تحت فشار- پلی اتیلن(PE) – قسمت ۵: كارایی سامانه

استاندارد شماره ۱۴۴۲۷-۷ : پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهكشی تحت فشار- پلی اتیلن(PE) – قسمت ۷: راهنمای ارزیابی انطباق

استانداردشماره ۷۱۷۵-۱ : پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ اندازه گیری ابعاد ـ  روش آزمون

استانداردشماره ۷۱۷۵-۲ : پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ اندازه گیری مقدار دوده ـ روش آزمون

استانداردشماره ۷۱۷۵-۳ : پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ اندازه گیری بازگشت حرارتی – روش آزمون

استاندارد شماره ۷۱۷۵-۶ : پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ بررسی چگونگیپراکنش دوده ـ روش آزمون

استاندارد شماره ۷۱۷۵-۸ : پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی ـ روش آزمون

استاندارد شماره ۱۴۵۶۳ : پلاستیك ها – لوله ها و اتصالات پلاستیكی – ضرایب كاهش فشار در سامانه های خط لوله پلی اتیلن مورداستفاده در دماهای بیش از ۲۰C̊

استاندارد شماره ۱۲۴۳۹ : لوله های تحت فشار پلی اتیلن( (PE اتصالات مونتاژی با قطعات اتصال مكانیكی – الزامات و روش آزمون فشار پائین داخلی (نشتی به داخل) .

استاندارد شماره ۱۲۴۴۰ : اتصالات مونتاژی بین قطعات اتصال و لوله های تحت فشار پلی اتیلن(PE) – آزمون عدم نشتی تحت فشار داخلی .

استاندارد شماره ۱۳۵۰۲ : اتصالات مونتاژی بین قطعات اتصال و لوله های تحت فشار پلی اتیلن(PE) – آزمون عدم نشتی تحت فشار داخلی و در معرض خمش

استانداردشماره ۱۳۳۱۶ : اتصالات مونتاژی بین قطعات اتصال و لوله های تحت فشار پلی اتیلن(PE) – آزمون مقاومت در مقابل بیرون پریدن.

استانداردشماره ۱۴۴۷۴ : پلاستیک ها- لوله و اتصالات- اتصالات فشاری با محل اتصال مكانیكی برای لوله های تحت فشار پلی اتیلن در سامانه های آبرسانی.

استانداردشماره ۱۳۱۸۳ : لوله و اتصالات پلاستیكی- آماده سازی آزمونه سوار شده بین لوله پلی اتیلن (PE) و اتصال دهنده جوش الكتریكی

پایپ ایران بزرگترین تامین کننده لوله و اتصالات ( لوله پلی اتیلن و… )