محل نصب سپتیک تانک

محل نصب سپتیک تانک

استاندارد تعیین محل دفن یا نصب سپتیک تانک

طبق استاندارد بین المللی مربوط به مکان مناسب جهت دفن سپتیک تانک پلی اتیلن برخی از معیارهایی که می بایست در انتخاب محل دفن سپتیک تانک و یا نصب سپتیک تانک و همچنین پساب خروجی از سپتیک تانک مورد عنایت خاص قرار گیرد عبارتند از :

1.    فاصله مناسب سپتیک تانک اعم از سپتیک تانک بتنی پیش ساخته یا سپتیک تانک فایبرگلاس و یا سپتیک تانک پلی اتیلن دوجداره و نه سپتیک تانک سه لایه از ساختمان حداقل 3 متر باید باشد.
2.    عمق نصب سپتیک تانک یا انباره تعفن یا اینهاف تانک باید به طریقی باشد که خروجی فاضلاب ساختمان به صورت ثقلی بتواند وارد لوله ورودی سپتیک تانک یا انباره تعفن یا اینهاف تانک شود.
3.    در صورتیکه خروجی پساب سپتیک تانک یا انباره تعفن یا اینهاف تانک وارد زمین یا خاک می شود، زمین مورد نظر باید حداقل 10 متر از ساختمان فاصله داشته باشد و حداقل 30 متر از چاههای آب فاصله داشته باشد یا 25 متر از کانالها فاصله داشته باشد.
4.    هیچوقت جهت نصب یا بازرسی سپتیک تانک یا انباره تعفن یا اینهاف تانک به تنهایی کار نکنید، افتادن در سپتیک تانک یا انباره تعفن یا اینهاف تانک امکان مرگ انسان را دارد و هیچوقت وارد سپتیک تانک یا انباره تعفن یا اینهاف تانک (که استفاده شده باشد) نشوید و سر خود را از محل دسترسی وارد سپتیک تانک یا انباره تعفن یا اینهاف تانک ننمایید.
5.    هیچوقت از شعله آتش در نزدیکی سپتیک تانک یا انباره تعفن یا اینهاف تانک (یا در زمان بازدید و بازرسی) استفاده نکنید.
6.    زیرسازی و رگلاژ محل نصب سپتیک تانک یا انباره تعفن یا اینهاف تانک ضرورری است (شیب سطح زیر سپتیک تانک یا انباره تعفن یا اینهاف تانک صفر درصد می باشد).
7.    در صورتیکه در محل نصب امکان تردد ماشین آلات سنگین وجود دارد توصیه می شود بوسیله فنس جداسازی صورت گیرد.
8.    خروجی پساب سپتیک تانک یا انباره تعفن یا ایهاف تانک برای تولید سبزی و گیاهان خوراکی نباید استفاده گردد. توصیه می گردد خروجی سپتیک تانک (سپتیک تانک پلی اتیلن) مستقیم به چاه جاذب هدایت گردد.

بمنظور جایگذاری سپتیک تانک پلی اتیلن در داخل زمین همواره توصیه میگردد از جرثقیل با تسمه برزنت استفاده گردد و البته حتما در انتقال بایستی از دو نقطه سپتیک تانک پلی اتیلن کمک گرفته شود.

سپتیک تانک پلی اتیلن جهت نصب بصورت غیردفنی، شرایط خاص دیگری خواهد داشت. در این صورت حتما می بایست بهنگام ارائه سفارش این موضوع مطرح گردد تا شرکت نسبت به تعبیه صدل نگهداری و تقویت داخلی مخزن اقدام نماید.