اتصالات

شیوه های اتصال :

  • تبدیل دوجداره به تکجداره
  • درپوش
  • زانو ۴۵ درجه تکجداره به دوجداره
  • تبدیل سایز
  • زانو ۴۵ درجه دو جداره به دوجداره
  • سیفون دوبل یکپارچه
  • تبدیل دوجداره به تکجداره
  • شیر یکطرفه
  • لوله تکجداره
  • چهارراه انشعاب
  • زانو ۴۵ درجه دوجداره
  • سه راه زانو دار
  • انشعاب گیر ۴۵ درجه
  • سه راه ۴۵ درجه دوجداره به تکجداره
  • زانو ۹۰ درجه دوجداره

6

2

5

4


021-66483199
09128405915