سپتیک تانک

اتصالات

شیوه های اتصال : تبدیل دوجداره به تکجداره درپوش زانو ۴۵ درجه تکجداره به دوجداره تبدیل سایز زانو ۴۵ درجه دو جداره به دوجداره سیفون دوبل یکپارچه تبدیل دوجداره به تکجداره شیر یکطرفه لوله تکجداره چهارراه انشعاب زانو ۴۵ درجه…